nepal life

थौं पांगाया बालकुमारी व विष्णदेवीया जात्रा

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७४ मङ्सिर ११, सोमबार ११:१२:२०

बखुमदः जात्राया झ्वलय् कन्हय् किपू, सतुंगः, ब्वसिगां, मच्छेगां, ल्ह्वंखा, बन्थःचा, पुलामय् व गाम्चाय् जात्रा

–श्रीकृष्ण ज्यापु

पांगाय् जात्राया तयारीया झ्वलय् थिंलाथ्व चौथि खुन्हु नीतँ धकाः भेलु थुइगु याइ । विष्णुदेवी व वालकुमारी द्यःयाथाय् छम्ह छम्ह ग्वंगः बलि बिइ । थुखुन्हु हे मन्दः मेय्यात पुजा याना कनेगु याइ ।

सप्तमी खुन्हु नाय् व नइ नं मन्दः मेय्यात विशेष पुजा याइ । बालकुमारी द्यःयाथाय् व हे मन्दः मेय् बलि बिइ । अनं लिपा नाय् व नई थकालि याना समे नयेगु तकं याइ । थुखुन्हुयात हे पांगाया नेवाःतय्सं छ्वलय्ला भू नखः हनी । अले मन्दः मेय्या ला निब्वय् थला छब्व तःगुथियात अले मेगु ब्व धाःसा देय् गुथि व चीगुथिात इना काइ । मन्दः मेय्या नुगःचु धाःसा सुना नं खंक लिकाये मजिउ अले मखंक क्वनय् तया आतापतिं भुना यंकेमाः । अथे मूल चिज धकाः नुगःचु नाय् व नई नं गूद्यः पाःलाःम्हेसिथाय् यंकी । अबले मेय्या छ्यं नं ज्वना वनी । गूद्यः पाःलाःम्हेसिया छेँय् भमचा दुकाय् थें याना फँ लुना ताःचां साला दुकायेमाःगु चलन दु । अनं लिपा नाय् व नइयात थकाली याना भ्वय् नयेमाःगु चलन दु । थुखुन्हु बहनी दीख्यःया बालकुमारी द्यःयाथाय् तःगुथिपाखें पुजा वनी । अले दुवाःतय्गुपाखें ह्वंकिला धकाः वनीगु चलन दु । चरु होम यायेत वनीगु धइगु हे ह्वंकिला वनीगु खः । स्वीनिता बीबः तया हाचेम यायेमाःगु चलन दुसा अबले बांचा छम्ह नं बलि बिइमाः । थौंकन्हय् धाःसा चबां जक बिइगु याना वयाच्वंगु दु । थुगु होमया झ्वलय् मन्दः मेय्या मूल चीज अर्थात नुगःचु तकंं तया होम यायेमाःगु चलन दु ।अष्टमी मूयाः खुन्हु लाछिइ च्वंगु द्यःछेँ न्ह्यःने मन्दलय् दिकातःगु विष्णदेवी द्यःया द्यःखः कुबिया नाय्खिं थाना, काहां पुया, धिमे बाजं थाना जात्रा याना पुजा फफं भाजंगलय् च्वंगु विष्णुदेवीया देगः दुगु पीगनय् यंकी । अन द्यः चाःहिइका द्यःखतय् च्वंगु द्यःया गंछि मूति लिकया गमय् तयेगु याइ । बहनी जुइवं दुवाः गुथिपाखें भेलु कुबिया विष्णुदेवी द्यःयाथाय् हइ । अले भेलु नाप नापं दुवाःतय्गु याः गुथिपाखें विशेष कथंया पुजा व होम यायेत भाजंगःया पीगनय् वनेमाः । विष्णुदेवी द्यःयाथाय् अथे पुजा वनीगु इलय् बीबः ह्वलाः होम यायेगु नाप नापं धाल्चा खाकेमाःगु चलन दु । न्यागः धाल्चा दइ । न्यागः धाल्चा मध्ये छगः छगः याना न्याता चीज तयातइ । ह्याउँथ्वँ, करथ्वँ, हि, अय्लाः व लः तयातइ । अले पसुकां हिना होम यायेगु नापं धाल्चा ज्वना खाकेगु याइ । धाल्चा ज्वना द्यःयात न्याचाः हिलेमाःगु चलन तकं दु । थुग कथंया होम व पुजायात विशेष महत्व बियातःगु दु ।

होम यायेगु ज्या क्वचाये धुंकाः द्यःखः कुबिइगु पाः लाःपिं चिर्पातय्त मन्दः मेय्या छ्वय्ला तया समे नकेगु याइ । चान्हय् विष्णुदेवीया मूर्ति गमं लिकया द्यःखतय् तया द्यःखः कुबिया भुइख्यलय् तक बाजं मथासे हयेमाः । उकियात द्यःखः खुया हइगु धकाः नं धाइ । मनूत दक्व न्ह्यःने दक्ले लिपा जक द्यःखः कुबया हइगु खः । अनं लिपा जात्रा याना पांगा द्यःचपालय् चिर्पातय्सं तये हइ । उगु इलय् धिमे बाजं थाना जात्रा याना हइगु खः । विष्णुदेवीया द्यःखः द्यःचपालय् थ्यने धुंकाः दीख्यलय् वना दीख्यलय् च्वंगु बालकुमारी द्यःखः काःवनीगु खः । अथे बालकुमारी द्यःखः सुना नं मखंक हयेमाः धाइगु मान्यता दु । द्यःचापलय् बालकुमारी द्यःया नं खः हइ । उगु इलय् विष्णुदेवीयात पूर्वपाखे अले बालकुमारीयात पश्चिमपाखे स्वका ख्वाःख्वाः ल्वाका तइगु खः । चान्हय् ग्वँसि गुथिपाखें चच्छि हे ग्वंसिँमि च्याका तइगु खः ।

Image may contain: 5 people, crowd and outdoor

नवःमि सुथ न्हापांनिसें हे द्यःचपाः लागाय् दिकातःगु विष्णुदेवी व बालकुमारीया द्यःयाथाय् म्वो म्वो मनूत देकु वनी । विशेष याना चौमरि व चतांमरि छुना देकु वनीगु खः । अन खा, हेँ तकं बलि बिइगु याइ । अथे हे थीथी बाजं थाना द्यःखःयात छाय्पिइगु नितिं वनी । द्यःचपाः लागाय् हे विशेष पुजा कथं द्धारेपुजा वनेगु याइ । थुगु पुजा धइगु छगू कथंया सरकारी पुजा खः । जात्राया झ्वलय् तसकंं न्ह्याइपुगु लकस जुयाच्वनी । अनं लिपा द्यःखः ल्ह्वना बाजा गाजा सहित जात्रा याना पांगाय् हइ । विष्णुदेवी व वालकुमारी द्यःखः कुबिया काहां पुया, नाय्खिं थाना, धिमे थाना, बासुरी पुया सिन्दुर जात्रा याना देसय् हइगु खः । द्यःखः पांगाया ध्वाखासीइ थ्यंका दिकेगु याइ । अले सांस्कतिक बाजं थाना पांगाया लाछि, धुसि, महाब्व, लखु, दथल, दीख्यः त्वालय् विशेष जात्रा याइ । द्यःखः जात्राया अन्तिम इलय् लाछिइ थ्यंकी । लाछिइ द्यःछेँ न्ह्यःने यंकाः दिकेगु याइ । अले याः गुथिया थकालिपाखें द्यः दुकायेगु ज्या याइ ।

अथे द्यःखः जात्रा क्वचाये धुंकाः द्यःखः कुबिइगु पाःलाःपिं चिर्पात मध्ये स्वम्हेसित बःखुया विष्णुदेवीयाथाय् तःगुथिपाखें विशेष पुजा वनी । स्वम्ह मध्ये छम्हेसित पुजा, गुथियारतपाखें बियाहःगु खेँय् खमुलिइ तया कुबिया वनी । मेम्हेसित समेज्वलं ज्वंका छ्वइसा ल्यंदुम्ह छम्हेसित गुह्य चीज धकाः बिया छ्वइ । सुना नं मसिइक बिया छ्वइगु गुह्य चीज गोप्य यानातइ । उगु गुह्य चीज विष्णुदेवी द्यःया तारणय् दुगु दथुइ च्वंगु ह्वतय् तयेगु याइ । अले पुजा अजा याना समे नया लिहां वइगु खःः । थुगु कथं पांगाया जात्रा क्वचायेकीगु चलन दु ।

Categorized in स्थानिय-समाज